Saturday , June 12 2021

Hong Kong-based CPU members from Guangdong encourage youth exchanges in Guangdong prospects in new focus – China News
Hong Kong-based Guangdong Chiefs Promote Youth Exchange in Guangdong's New Development Prospects – Chinanews.com

Zhongxin.com, Guangzhou, January 26 (Cai Minjun, Guo Jun) Youth is the main force in the construction of Guangdong, Hong Kong and Macao Dawan. Some members of the CPPCC in Hong Kong 26th in the 12th session of the Provincial CPPCC in Guangdong …


Source link