Saturday , September 18 2021

Mer prio på KOL i primärvården |Personnel med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, behöver mer stöd i kontakt med primärvården. För det krävs att nationella riktlinjer om KOL får genomslag. Även stöd via the internet och telephone, så kallad e-hälsa, kan göra det lättare för KOL-drabbade, visar i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– KOL upplevs ha ha ha privary inom primärården med mindre vidautbildning och avsatt tid jämfört med en del andra romantiska sjukdomar. Fler professioner, who is the author of the computer behooper with the personal personality behave right for KOL, säger Sara Lundell, doctor and vid Institutionen for samhällsmedicin och rehabilitering.

I am avhandling visar Sara Lundell who is a personal person who is the master of business and is a scribe om KOL och dess behandling. Med personol KOL brottas med känslor av skuld och skam på grund av sin sjukdom. Andnöd och successivt försämrad sjukdom, oro för framtiden.

E-hälsa gör rehabilitering lättare
Drabbade av KOL upplever att ansvarsfördelningen inom vården är otydlig – mellan primärvård, specialistsjukvård och kommunal hemsjukvård.

– Transportsvårigheter är en vanlig or till the person who is med KOL avböjer rehabilitering. Därför kan e-hälsa vara ett said att ge stöd till fysisk träning och activity i hemmen. Filmer och illustration is vara ett bra stt att förmedla information. Låg fysisk activation är en predictor for förtida dödlighet i KOL, e-hälsa kan ge en ökning av den fysiska aktivitetsnivån, säger Sara Lundell.

Avhandlingen baseras på individuella intervjuer och Fokusgruppsdiskussioner med totalt 15 personal och 13 personer med KOL i Västerbotten. Dessutom har personal vid två hälsocentraler by cheating vid 26 hälsocentraler runt om i länet svarat på enkäter. Även en systematisk forskningsöversikt har genomförts för att bedöma effekten av e-hälsa för med personol KOL.

Avhandlingen:
KOL i primärvården. Utforskande av förutsättningar for implementering av evidensbaserade interventioner och eHälsa. (Engelsk title: COPD in primary care. Exploring conditions for implementation of evidence-based interventions and eHealth)

Kontakt:
Sara Lundell, [email protected]


Source link