Thursday , June 17 2021

นัก วิทยาศาสตร์ เล็ง สร้าง สถานี อวกาศ ใต้ พื้น ผิว ดาวเคราะห์ น้อย – ข่าวสดGetty Images
ภาพ จำลอง ดาวเคราะห์ น้อย ขนาด ใหญ่ ที่ อาก อาจ ใช้ เป็น ปาน สราาง สถานี อวกาศ อนาคต ได้

นัก วิทยาศาสตร์ เล็ง สร้าง สถานี อวกาศ ใต้ พื้น ผิว ดาวเคราะห์ น้อย – BBC ไทย

ทีม นัก ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัย แห่ง กรุง เวียนนา ของ ออสเตรีย วิเคราะห์ ความ เป็น ไป ได้ ใน การ ก่อสร้าง สถานี อวกาศ แบบ ใหม่ ซึ่ง จะ มี การ ออกแบบ ให้ ฝัง ตัว ลง ไป อยู่ ใต้ พื้น ผิว ของ ดาวเคราะห์ น้อย เพื่อ หลบ เลี่ยง รังสี อันตราย จาก อวกาศ และ เพื่อ ขุด เจาะ ทำ เหมือง แร่ ธาตุ หา ยาก ได้ โดย สะดวก

ทีม นัก วิทยาศาสตร์ ดัง กล่าว เผยแพร่ ผล การ ศึกษา วิเคราะห์ ข้าง ต้น ลง ใน คลัง เอกสาร วิชาการ ออนไลน์ arXiv.org โดย ระบุ ว่า โครงการ ที่ ฟัง ดู คล้าย กับ นิยาย วิทยาศาสตร์ อย่าง มาก นี้ มี ความ เป็น ไป ได้ สูง ใน อนาคต หาก มี การ สำรวจ พบ ดาวเคราะห์ น้อย ก ก น น น น น น น น ั

การ เลือก ใช้ ส่วน เนื้อ ใน ของ ดาวเคราะห์ น้อย เป็น ที่ ตั้ง สถานี อวกาศ นั้น มี ข้อดี หลาย อย่าง เช่น การ หมุน ของ ดาวเคราะห์ น้อย ทำให้ เกิด แรง โน้ม ถ่วง มาก พอ ที่ จะ ยึดเหนี่ยว โครงสร้าง และ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ของ สถานี อวกาศ ไม่ ให้ หลุดลอย ไป ได้

โครงสร้าง ที่ เป็น หิน แข็ง ของ ดาวเคราะห์ น้อย ยัง ช่วย ป้องกัน อันตราย ต่าง ๆ จาก ห้วง อวกาศ อย่าง เช่น รังสีคอสมิก ที่ เป็น อันตราย ต่อ สิ่ง มี ชีวิต ทั้ง ยัง เป็น แหล่ง สะสม ของ แร่ ธาตุ หา ยาก (rare earth elements) ซึ่ง มนุษย์ จะ สามารถ ขุด เจาะ เอา ออก มา ใช้ ประโยชน์ ได้ โดย สะดวก ยิ่ง ขึ้น

นัก วิทยาศาสตร์ เล็ง สร้าง สถานี อวกาศ ใต้ พื้น ผิว ดาวเคราะห์ น้อย
NASA ภาพถ่าย ดาวเคราะห์ น้อย เบน นู ซึ่ง ยาน สำรวจ OSIRIS-REx ของ องค์การ นาซา บันทึก ไว้ หลัง พบ ว่า มี แหล่ง น้ำ อยู่ ด้วย

มี การ ทดสอบ ความ เป็น ไป ได้ นี้ กับ แบบ จำลอง ดาวเคราะห์ น้อย ใน คอมพิวเตอร์ ซึ่ง สมมติ ให้ มี ความ กว้าง 390 เมตร ยาว 500 เมตร หมุน รอบ ตัว เอง ด้วย ความเร็ว 1-3 รอบ ต่อ นาที ซึ่ง จะ ทำให้ เกิด แรง โน้ม ถ่วง ราว 38% ของ บน โลก


ทีม ผู้ วิจัย พบ ว่า แรงหนีศูนย์กลาง ที่ เกิด ขึ้น จาก การ หมุน ของ ดาวเคราะห์ น้อย จำลอง นั้น เพียงพอ ที่ จะ ทำให้ ตัว สถานี อวกาศ และ อุปกรณ์ ต่าง ๆ มี น้ำหนัก จน สามารถ จะ ตั้ง อยู่ ใน ปล่อง ถ้ำ ที่ ขุด ลง ไป ใต้ พื้น ผิว ได้ อย่าง มั่นคง ซึ่ง ใน ปัจจุบัน มี การ ค้น พบ ดาวเคราะห์ น้อย ที่ มี ขนาด และ รูปร่าง ใกล้ เคียง กับ แบบ จำลอง ที่ ใช้ ทดสอบ แล้ว เป็น จำนวน มาก

ดร. โท มั ส เมน ดิ ล หนึ่ง ใน ทีม ผู้ วิจัย บอก ว่า ก่อน จะ ลงมือ ขุด ไป ใต้ พื้น ผิว ของ ดาวเคราะห์ น้อย เพื่อ สร้าง สถานี อวกาศ นั้น จะ ต้อง มี การ สำรวจ เบื้องต้น ให้ แน่ใจ ก่อน ว่า โครงสร้าง ของ มัน มี ความ แข็งแรง เพียงพอ และ ไม่มี ความ เสี่ยง จะ แตก ออก เป็น ชิ้น เล็ก ชิ้น น้อย ใน ภายหลัง

"มี ความ เป็น ไป ได้ ว่า เรา อาจ จะ ออกแบบ สถานี อวกาศ ให้ เป็น รูป ทรง กระบอก โดย ใช้ วัสดุ ก่อสร้าง เป็น โลหะ เช่น อะลูมิเนียม แต่ ถ้า พบ ดาวเคราะห์ น้อย ที่ มี ชั้น หิน แข็งแกร่ง มั่นคง จริง ๆ เรา อาจ ใช้ มัน เป็น ผนัง ธรรมชาติ ให้ กับ สถานี อวกาศ ไป เลย ก็ได้ "

"คาด ว่า มนุษย์ จะ สามารถ ลงมือ ทำ เหมือง ขุด เจาะ หา แร่ ธาตุ ต่าง ๆ บน ดาวเคราะห์ น้อย ได้ ภายใน ราว 20 ปี ข้าง หน้า นี้ ส่วน การ ตั้ง สถานี อวกาศ ใต้ พื้น ผิว ดาวเคราะห์ น้อย นั้น อาจ เป็น จริง ได้ ใน ช่วง หลาย สิบ ปี ต่อ จาก นั้น "Ë. เมน ดิ ล กล่าว


Source link