Wednesday , May 5 2021

พระราม 2 โดน แล้ว! สบ ส. รุด แจ้ง ความ ป ม ปัด รักษา สาว ถูก ผัว โหด สาด น้ำกรด ดับสบ ส. หอบ หลักฐาน แจ้ง ตำรวจ เอาผิด ร. พ. พระราม 2 กรณี ปัด ช่วยเหลือ ป ม ปัด รักษา สาว เหยื่อ สาด น้ำกรด เผย ดำเนินคดี 2 ส่วน คือ บริษัท พระราม 2 ฯ และ แพทย์ ผู้ ดำเนิน การ สถาน พยาบาล ด้าน ตำรวจ เตรียม รวบรวม ข้อมูล ก่อน เรียก สอบปากคำ

เมื่อ เวลา 10.30 น. วัน ที่ 27 พ.ย. ที่ สน. ท่า ข้าม นาย ชาตรี พิ น ใน นิติกร ชำนาญ การ พิเศษ กอง กฎหมาย กรม สนับสนุน บริการ สุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข (สบ ส. ส ธ.) พร้อม คณะ งาน นิติกร กอง กฎหมาย สบ ส. เดินทาง เข้า พบ ก ิ ิ ท ท ์ ์ ่ ่ ่ ่ พ พ พ ์ ์ ์ ผ กก. (สอบสวน) กลุ่ม งาน สอบสวน บก. น 9 เพื่อ ดำเนินคดี กับ โรง พยาบาล พระราม 2

กรณี ที่ ไม่ รักษา น. ส. ช่อ ลัด ดา ทา ระ วัน ที่ ถูก สามี สาด น้ำกรด โดย ลูกสาว พา มา ส่ง รักษา ที่ โรง พยาบาล พระราม 2 เป็น โรง พยาบาล แรก แต่ ถูก ปฏิเสธ เนื่องจาก ไม่ใช่ เหตุ ฉุกเฉิน จึง ถูก ส่ง ต่อ ไป โรง พยาบาล บางมด ก่อน จะ เสีย ชีวิต เวลา ต่อ มา

นาย ชาตรี เปิดเผย ว่า วัน นี้ ไท้ นำ เอกสาร และ ผล มติ ประชุม สบ ส. เพื่อ เข้า แจ้ง ความ ดำเนินคดี 2 ส่วน คือ 1. แจ้ง เอาผิด บริษัท พระราม 2 เม ดิ คอ ล กรุ๊ป จำกัด ใน ฐานะ ที่ เป็น ผู้ ประกอบ การ รวม 2 ข้อหา คือ ฝ่าฝืน ไม่ ปฏิบัติ ตาม มาตรฐาน สถาน พยาบาล ตาม ที่ กำหนด ไว้ ใน กฎหมาย และ ไม่ ส่ง ต่อ ผู้ ป่วย ตาม มาตรฐาน สถาน พยาบาล


นาย ชาตรี กล่าว ต่อ ว่า และ 2. แจ้ง เอาผิด นพ. พี ระ ค ณา นุ วั ฒ น์ แพทย์ ผู้ ดำเนิน การ สถาน พยาบาล ที่ มี ชื่อ ใน ใบ อนุญาต ประกอบ การ สถาน พยาบาล รวม 3 ข้อหา คือ ฝ่าฝืน ไม่ ปฏิบัติ ตาม มาตรฐาน สถาน พยาบาล ตาม ที่ กำหนด ไว้ ใน กฎหมาย, ไม่ ส่ง ต่อ ผู้ ป่วย ตาม มาตรฐาน สถาน พยาบาล และ ไม่ ให้ ผู้ ประกอบ การ วิชาชีพ ปฏิบัติ ตาม มาตรฐาน วิชาชีพ

นาย ชาตรี กล่าว อีก ว่า การ แจ้ง ความ ดำเนินคดี กับ โยง พยาบาล พระราม 2 ครั้ง นี้ เป็นกา ดำเนิน การ ตาม คำ สั่ง ของ อธิบดี สบ ส. เนื่องจาก เห็น ว่า เข้า ข่าย ความ ผิด ที่ สถาน พยาบาล ไม่ รับ รักษา ผู้ ป่วย ฉุกเฉิน ตาม มาตรฐาน ที่ กฎหมาย กำหนด จึง มา แจ้ง ความ เอาผิด กับ ผู้ ที่ เกี่ยวข้อง เนื่องจาก สบ ส. มี หน้าที่ ดูแล สถาน พยาบาล เอกชน ทั่ว ประเทศ ซึ่ง ต้อง ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ส่วน จะ มี การ ดำเนิน การ ความ ผิด อื่น เพิ่มเติม หรือ ไม่ ต้อง นำ เรื่อง เข้า มติ ประชุม อีก ครั้ง หนึ่ง

ด้าน … ก ก ิ ท ์ กล่าว ว่า วัน นี้ ตัวแทน ของ สบ ส. เดินทาง มา แจ้ง ความ เอาผิด กับ โรง พยาบาล พระราม 2 ตาม พ. ร. บ. สถาน พยาบาล พร้อม นำ เอกสาร หลักฐาน มา ประกอบ สำนวน ทาง พนักงานสอบสวน จะ ทำการ รวบรวม ข้อมูล และ สอบปากคำ ต่อ ไป

___________________________________________


Source link