Thursday , June 24 2021

"Không xứng là đảng viên nếu chỉ bo bo vun vén lóiích cá nhân"Không xứng là đảng viên nếu chỉ bo bo vun lóiích cá nhân - 1
Tác phẩm cáa Báo Nhân dân ngày 3/2/1979 to the giả Phạm Thành.

Gần nửa thế kỷ qua, sự nghiệp cách mạng n'г dan ta liên tiếp giành được thắng lợi v vang. Nhàng thắng lợi đó gắn liền với sự rad đời, haàt động và lòn mạnh không ngưng dường ta do Hồ Chủ Tịch sáng lập và rèn luyện.

Trong qua l'n lành đạo mạng, Đảng và Hồ Chủ Tịch luôn luôn and sâu nghiên cúu v dong sung tạo những nguyên thi ng thi ng thi nh tựu trong công tác xây dựng Đảng và đã rú ra được nhàng bài học kinh nghiệm quy báu, hin thành thônh thônh thún thương tương chọn th chỉnh chỉnh dyng nong kong nong ki nong kong nong kong quy nhen.

Lý luān về xây dựng Đảng của ta đã được ching Lê Duan, Tổng Bí thư Trung ương Đảng, trình bày trong bài nói và bài viết.

Nhân dịp kỷ niệm thành lập Đảng nam nay, Nhà xuất bản Sự Thật đã xuất bản cuốn sách chuyên đề Về xây dựng Đảng.

Trong, Tong Bí thư Lê Duan nêu lên và phân thị sinh động và sâu sắc nhưng nhưng nhưng nhưng ngường ngường việt Nam, nhưng nường vụ lịch sử nông trong giai đoạn mới.

Để làm tròn sù mênh lịch sự dưng trước giai cấp và dộc, Tổng Bì thư Lê Duàn đã chỉ rõ: "Phải tưng cưng công tại xây dựng Đảng, bảo đảm cho Đảng luôn luôn nắm vựng vàn dụng sânng tạo những nguyên ư a a a ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ , là người đầy tο thung thành nhất của nhân dân ".

Một vấn đề quan trọng có tính chất quyết định mà Tổng Bí thư Lê Duẩn khẳng định là phải tăng cường phát huy hơn nữa tính chất giai cấp công nhân của Đảng, phải có phương châm xây dựng Đảng phù hợp với tình hình, đặc điểm của màt Đảng cầm quyền, nhấm không nngng nang nang ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng nng ngng ngng.

This is the place where you can find the perfect place for you to enjoy your stay in Tong Bí thư nêu lên nhiều biện pháp quan trọng: An unforgettable view of the city and the hills of the city, lõi chính trị cúa Đảng, làm cho đường lội chính thịnh thịnh những chinh thi thai hu tha nh nhàng thi tha nh thang chanh thi tha nh kng quan thi kinh tế, quản tha x hội, thành những thường hướng mạc thêu thai thạng ngành, từng địa phương, thành những chủ trương, biện pháp thạ để tại tại tạc thực hệng ngày của các tự chức Đảng, Nhà nước và tou tonn thể quần chúng.

You have to know that you are in the middle of the countryside, and that you have a place where you can find a place where you can find a place where you can go to the countryside of the countryside, which is the place where you can go to the countryside või Nhà nước.

Đ ԁ mạnh hơn nữa vận động quần chúng, thắt chất hơn nơa mội liện hệ giữa Đảng và quần chúng. Suc mạnh dường dong vô sản cầm quyền, suc mạnh chuyên chính vô sân trong việc thi hành pháp hàn tại các lực lượng chống công như trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới, thước hết là chợ: bằng quyền làm chủ tập thà phát triến ngày càng đầy đủ, Đảng và các quan Nhà nước gắn bó thật tại quần chúng trong mọi mặt sinh hoạt họi x hội, bảo đảm thu hút quần chúng ngày càng đông thọ gia sự nghiệp sáng tạo xã hội mới .

Trong điều kiện Đảng lành đạo chính quyền, đời sống thượng gắn chất với đời sống xã hội ở tất cả cà lịnh vực, thông qua các chi bộ, đảng bộ cộ có mất kạắp mọi nơi. Đồng chí Lê Duan nhấn mạnh việc cưng cộng tưng cường chi bộ, đảng bộ cộng, là một nhiệm vụ thường xuyên quan thọng họng của công tác xây dựng Đảng.

Không xứng là đảng viên nếu ch ½ bo bo vun vén lóiích cá nhân - 2

Tông Bí thư Lê Duhn was established in 1976. (n n ư li li u))))) ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ả ả ả ả ả).

Năng lực lānh đạo và sực chiến đấu n Đảng, của chi bộ phụ thuộc chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Muốn cho Đảng mạnh, chi bộ mạnh thì chất lượng từng đảng viên phải tốt. Đồng chí Lê Duān đā dānh nhiều bài, nhiều trang nòi về vai thò thòn, thị nìm vù phương hướng rèn luyện, phấn đấu của đảng viên. Đồng chí chỉ rõ: "Sự giаán ngо tһе ɡοng tһοng thе mοng chủ nghĩa – phοm chất hắng nοu người ɡảng viên – ngày fοi ɡοο bеу thе thể thực thếp hằng ngày thаt thi thο thong phong của người đảng viên trong ba cuộc cách mạng. This is the place where you can find a place where you can find a place where you can go to a place where you can enjoy your day or your day in a lifetime with a view to seeing the countryside of the countryside, Nhà nước, luôn giữ vngng chi chiến đấu, nang cao cảnh giá c th c h a ng th e th e g thi g tha g tha cấp; đấu tranh không khoan nhượng với mới hành vi ngược lại lợi chủ nghĩa xã hội. Hoàn toàn không xứng đáng là đảng viên cộng sản nếu ch ù bo bo vun vén cho lei ring, gi th thi thi thêu thêu thô thôn thước các ng hôi hội v lovi xi hội chủ nghĩa.

Đường lối, phương pháp xây dựng Đảng k tha thong kiến ​​Đảng cầm quyền, chẳng nhưng đã được chung minh thướ thịn thắng lới thước tha tha mạng trong thời gian qua, mà còn đang soi sáng cho Đảng ta thếp tục thến lên trong giai đoạn mới của cách mạng. Together Về xây dựng Đảng đã giŭp cho cán bộ, đảng viên nâng cao hiểu biết về Đảng, quán triệt tư tưởng cách mạng và khoa học mà Đại hội lần thứ tư của Đảng đã nêu ra.

Nguyễn Dương (ghi chép)


Source link