Friday , May 7 2021

TP. Hồ Chí Minh kiện toàn công tạ nhân sự hĐND và UBND Thành phố
Ông Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tu lệnh Thành phố (thứ 2 từ trái qua) và Huynnh Văn Hồng Ngọc, Trưởng Ban dân tộc Thành phố (thú 4 từ trái qua) được bầu là Ủy viên UBND Thành phố. (Ἀnh: Thu Hoài / TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh cho, thài gian qua cà sự điều động, phân công càn bộ thà Ban Thường v Thành ủ Thành phố và có những người nghỉ hưu theo chế độ, HĐND Thành phố tó chức Kỳ họp lần này để thực hiện các thủ tực miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh chuyên trách càa các Ban HĐND Thành phố và Ủy viên UBND Thành phố. Trong đó, việc kiện thàn hạn thà hà hàn hàn thông thêmh thônh thônh thôn thướng thường lệ vòo cuối nam 2018 là ràt quan thọng, để đảm bảo thực hện thốt công thà thạm thàm thà cà càn bàn thà tha thà thn thènh thênh HĐND.

Kà họp lần này, cà ngà thểng nhất bầu ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chánh Văn phòng HĐND Thành phố làm Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND Thành phố Khóa IX, nhiệm k 2016 – 2021; ông Nguyễn Văn Đạt, Phó Chủ tịch HĐND quận Bình Tân làm Phó Trưởng bàn Văn hóa – Xà hội HĐND Thành phố. Ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ Ủ.

Kỳ họp cũng đã thông qua các Nghị quyết: Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế – ngân s HĐND Thành phố Khóa IX, dated 2016 – 2021, dong nguyễn Văn Dũng (nhận công tà kàc); miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Văn hóa – Xà hội ở nới Nguyễn Hồng Hà (do nhận công tà kàc).

Đồng thời, HĐND thành phố cũng miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Khóa IX, mid 2016 – 2021, in the south of Sü Ngọc Anh, nguyên Giam đốc Số Kế hoạch và Đầu tư Thành phố (nhận công tà kạc) ; ông Ngô Văn Triển, nguyên Trưởng ban Dân tộc Thành phố (đã thôi việc theo nguyện vọng); ông Trương Văn Hai, nguyên Tư lệnh Bộ Tu lệnh Thành phố (đã nghỉ hưu); miễn nhiệm chức danh Hội thạm nhân dà Thàn án nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021 ói ớng Nguyễn Tri Thắng; miễn nhiệm chức danh Chánh van phòng HĐND thành phố đối với ông Triệu Đỗ Hồng Phước.


Source link